Search    ENTER KEYWORD
MSDS Material Safety Data Sheet
CAS

033-00-1
108-90-7

File Name: msds_pcd_go_th---24.asp
                                            ปรับปรุงขอมูลครั้งสุดทาย?มื่อ 26/8/2544
รหัส คพ. ที?: คพ/-
1. การชี้บงเคมีภัณฑ (Chemical Identification)
ชื่อ?คม? IUPAC : Chlorobenzene
ชื่อ?คมีทั่วไ? : Phenyl Chloride ; Benzene chloride
Benzene chloride; Chlorobenzol; MCB; Monochlorobenzol; Chlorobenzene; Chlorobenzene Mono;
ชื่อพองอื่น? :
Monochlorobenzene


สูตรโม?ลกุล : สูตรโครงสรา? :รหัส UN/ID NO. : 1134 รหัส EC NO. : 602-033-00-1
รหัส IMO :
รหัส CAS NO. : 108-90-7 รหัส RTECS : CZ0175000

รหัส EUEINECS/ELINCS : 203-628-5 ชื่อวงศ : -
2. ชื่อผูผลิ?/จําหนาย (Manufacturer and Distributor)
ชื่อผูผลิ?/นําเข? : - J.T. Baker Inc.
แหลงขอมูลอื่นๆ : -
3. การใชประโยชน (Uses)
ใชเปนตัวทําละลาย , ใชเปนสารออกซิไดส? , ?ปนตัวทําละลายโพลีคารบอ?นต
4. คามาตรฐานและความเปนพิษ (Standard and Toxicity)
3
1110 ( หน?) LC (มก./? ) : 11889.65 /- ชั่วโม? ( หน?)
LD (มก./กก.) :
50 50
1000 ADI(ppm) : - MAC(ppm) : -
IDLH(ppm) :
PEL-TWA(ppm) : 75 PEL-STEL(ppm) : - PEL-C(ppm) : -
TLV-TWA(ppm) : 10 TLV-STEL(ppm) : - TLV-C(ppm) : -
-
พร?. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ? ?.?. 2535(ppm) :
พร?. โรงงาน ?.?. 2535 (ppm) : - ชนิดที? 1 ชนิดที? 2 ชนิดที? 3
พร?. ควบคุมยุทธภัณฑ? ?.?. 2530 :
พร?. คุมครองแรงงาน ?.?. 2541 (ppm) ?ฉลี่? 8 ชั่วโม? : - ระยะสั้น - คาสูงสุ? - สารเคมีอันตราย :
พร?. วัตถุอันตราย ?.?. 2535 : ชนิดที? 4 หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรร?
ชนิดที? 1 ชนิดที? 2 ชนิดที? 3
5. คุณสมบัติทางกายภาพและเคม? (Physical and Chemical Properties)
สถาน? : ของเหล? สี : ใส ไมมีส? กลิ่? : คลายอัลมอนด? นน.โม?ลกุล : 112.56
0 0
จุดเดือด( ?.) : 132 จุดหลอมเหล?/จุดเยือกแข็ง( ?.) : -45 ความถวงจําเพา?(น้ํา=1) : 1.11
ที? 20 0?. ความหนาแนนไ?(อากา?=1) : 3.88
ความหนืด(mPa.sec) : - ความดันไ?(มม.ปรอท) : 11.8
ไมละลาย
0?. 0?.
ความสามารถในการละลายน้ําที?(กรัม/100 มล.) : น้ํา ที? - ความ?ปนกรด-ดาง(pH) : - ที? -
3 3 0?.
4.01 0.22 ppm ที? 25
แฟคเตอรแปลงหนว? 1 ppm = มก./? หรือ 1 มก./? =
ขอมูลทางกายภาพและ?คมีอื่? ? :
สารนี้สามารถละลายไดดีมากในเอทานอล
6. อันตรายตอสุขภาพอนามัย (Health Effect)
- การหายใจ?ขาไปจะกอใหเกิดการระคายเคืองตอทาง?ดินหายใจ ทําให?กิดอาการไอ หายใจถี่รั? มีผล
สัมผัสทางหายใจ :
กระทบตอระบบประสาทสวนกลางทําให?วียนศีรษ? ?กิดการทํางานไมประสานกันของกลาม?นื้อ และหมด
สต?
- สัมผัสถูกผิวหนัง : จะกอให?กิดการระคายเคือง ?กิดผื่นแดงคั? และอาการ?จ็บปวด
สัมผัสทางผิวหนัง :
- สารนี้สามารถถูกดูดซึมผานผิวหนัง?ขาสูรางกายไดอยางชา ? ทําให?กิดผลตอระบบของรางกายได?
- การกิน?ขาไปเปนสาเหตุให?กิดการระคายเคืองตอกระ?พาะอาหารและลําไส? ทําให?กิดอาการคลื่นไส
กินหรือกลืนเขาไ? :
อา?จียน ทองรวง และมีผลเหมือนกับการหายใจ?อาสารนี้?ขาไ?
- การสัมผัสถูกตา : ไอระ?หยของสารจะทําให?กิดการระคายเคืองตอต? ?กิดแผลไหมและเกิดการทําลายตา
สัมผัสถูกต? :
ได?
- สัมผัส?รื้อรั? การสัมผัสนาน ? หรือ?ปนประจํ? อาจกอใหเกิดอาการอักเสบที่ผิวหนัง หรือแผลไหม?
การกอมะ?ร็? :
บริเวณผิวหนั? รวมถึงตั? ไต ระบบประสาทสวนกลาง ตอมไทมั? มาม ไขกระดูก อัณฑ? หรือปอดถูก
ความผิดปกต?,อื่น ? :
ทําลายได?
7. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction)
- ความคงตัวทาง?คม? : สารนี้มีความ?สถียรภายใตภาวะปกติของการใชงานและการเก็บรักษา
- สารที่?ขากันไมได : สารออกซิไดซ ได?มททิ? ซัลฟอกไซด (Dimethyl sulfoxide)
- สภาวะที่ตองหลีก?ลี่ย? : ความรอน ?ปลวไ? แหลงจุดติดไ? อากาศและสารที่?ขากันไมได
- สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว?นื่องจากความรอน : ทําให?กิดกาซคารบอนไดออกไซด? คารบอนมอนนอกไซด? ไฮโดรเจน
คลอไรด? และฟอสจี?
- อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิ?มอร : จะไมเกิดขึ้?
8. การเกิดอัคคีภัยและการระเบิ? (Fire and Explosion)

0 0
จุดวาบไฟ( ?.) : 28 จุดลุกติดไฟได?อง( ?.) : 590 NFPA Code :
1.3 UEL % : 9.6 LFL % : - UFL % : -
ค? LEL % :
- การระเบิ? : สวนผสมไอระเหยกับอากาศอาจจะเกิดการระ?บิดไดภายใตขีดจํากัดความไวไฟที่อุณหภูมิสูงกวาจุดวาบไ?
- ภาชนะบรรจุที่ปดผนึกอาจเกิดระเบิดได?มื่อไดรับความรอน
- ไอระ?หยสามารถไหลไปบนพื้นสูแหลงจุดติดไ? และเกิดไฟยอนกลับมาได
- ?มื่อสัมผัสกับสารที่เขากันไมไดจะทําให?กิดอันตราย
- วองไวตอประจุไฟฟาสถิตย?
- สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว?นื่องจากความรอน : ทําให?กิดกาซคารบอนไดออกไซด? คารบอนมอนออกไซด? ไฮโดรเจน
คลอไรด? และฟอสจี?
- สารดับ?พลิงในกรณี?กิดเพลิงไหม : ใหใชผง?คมีแห? โฟ? คารบอนไดออกไซด
- ใชการฉีดน้ําเปนฝอย?พื่อหลอ?ย็นภาชนะบรรจุที่ถูกเพลิงไหม
- ใชน้ําฉีดลางสวนที่หกรั่วไหลออกจากบริเวณที่สัมผัสเพื่อ?จือจางสวนที่หกรั่วไหลใหเปนสวนผสมที่ไมไวไฟ
- ใน?หตุการณ?กิดเพลิงไหม ใหสวมใสชุดปองกันสาร?คมีและอุปกรณชวยหายใจชนิดมีถังอากาศในตั? (SCBA) พรอมกับหนากา?
แบบเต็มหน?
9. การเก็บรักษา/สถานที่เก็?/?คลื่อนยาย/ขนส? (Storage and Handling)
- ?ก็บในภาชนะบรรจุที่ปดมิดชิ?
- ?ก็บในที่?ย็? และแหงมีการระบายอากาศที่ด?
- ปองกันการ?กิดความเสียหายทางกายภา?
- ?ก็บหางจากที่ซึ่งอาจ?กิดจากอันตรายจากอัคคีภัย และสารออกซิไดส?
- ?ก็บไวภายนอกอาคารหรือแยก?ก็บในหองเก็บให?หมาะสม
- แยกออกจากสารที่เขากันไมได
- ภาชนะบรรจุจะตองตอสาย?ชื่อ? (Bonded) และตอสายดินขณะถายเทสารนี? ?พื่อหลีก?ลี่ยงประกายไฟฟาสถิตย
- บริเวณสถานที่เก็บและสถานที่ใชตองกันไวไมใหมีการสูบบุหรี่
- ภาชนะบรรจุสารนี้?ปนถังที่เปลาแตมีกากสารเคมีที่ตกคางอยู ?ช? ไอระ?หย หรือของเหล? อาจกอใหเกิดอันตรายได?
- ใหดูปายเตือนและขอควรระมัดระวังอันตรายของสารนี้ทั้งหมด
- ขอมุลการขนสง ชื่อทางการขนส? : คลอเบนซี? (Chlorobenzene)
- ประเภทอันตรา? : 3 UN/NA 1134
- ประเภทการหีบห? : กลุ? III
- รายงานขอมูลสําหรับผลิตภัณฑ/ขนาด : 20 ลิตร
10. การกําจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill)
- วิธีการปฏิบัติ?มื่อ?กิดอุบัติเหตุรั่วไหล ใหระบายอากาศพื้นที่ที่หกรั่วไหล
- ?คลื่อนยายแหลงจุดติดไฟทั้งหมดออกไ?
- ใหสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่?หมาะสม
- กั้นแยกพื้นที่อันตรายออก
- หามไมใหบุคคลที่ไมมีหนาที่จําเปนและไมสวมใสอุปกรณปองกันเขาไ?
- ?ก็บและ?อาของเหลวคืนกลับมาใชใหมถา?ปนไปได
- ใชเครื่องมือและอุปกรณที่ไมทําใหเกิดประกายไ?
- ?ก็บรวบรวมสวนที่หกรั่วไหลใสในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมหรือดูดซับดวยวัสดุเฉื่อ? ?ช? แรหินทราย (vermiculite) ทรายแหง แล?
?ก็บใสในภาชนะบรรจุกากของ?สียจาก?คม?
- อยาใชวัสดุที่ติดไฟไดเปนตัวดูดซับ ?ช? ขี้เลื่อ?
- อยาฉีดลางลงทอระบายน้ํ? ถาสารที่หกรั่วไหลยังไมลุกติดไฟ ใหใชน้ําฉีดเปนฝอย?พื่อสลายกลุมไอระเหย ?พื่อปองกันบุคคลที?
พยายามจะ?ขาไปหยุดการรั่วไห? และฉีดลางสวนที่หกรั่วไหลออกจากการสัมผั?
- การพิจารณาการกําจั? : ไมควรนํากลับมาใชใหม ควรนําไปกําจัดใน?ตา?ผาที่ไดความ?ห็นชอบจากทางราชการ
11. อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPD/PPE)
หนากากปองกันกา?
ถุงมือ ชุดปองกันสารเคม? รองเทาบูท แวนตานิรภัย
หายใ?

ขอแนะนําการ?ลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคค?(PPD/PPE) :

- ขอแนะนําในการ?ลือกประเภทหนากากปองกันระบบหายใ?
- สารที่ชวงความ?ขมขนไมเกิ? 1000 ppm : ใหใชอุปกรณชวยหายใจประเภทที่ใชการสงอากาศสําหรับการหายใจ ซึ่งมีอัตราการไหลของอากาศแบบตอเนื่อ? โดยแนะนําใหใชอุปกรณ
ที่มีคา APF. = 25 หรือ ใหใชอุปกรณทําใหอากาศบริสุทธิ? (Air - purifying respirator) ซึ่งใชสาร?คมีประ?ภทที่เหมาะสม?ปนตัวดูดซับในการกรอ? (Cartridge) โดยแนะนําใหใช?
อุปกรณที่มีค? APF. = 25 หรือ ใหเลือกใชอุปกรณปองกันระบบหายใจ ซึ่งใชสาร?คมีประ?ภทที่เหมาะสม?ปนตัวดูดซับในการกรอ? (Cartridge) พรอมหนากากแบบเต็มหน? โดยแนะ
นําใหใชอุปกรณที่มีคา APF. = 50 หรือ ใหใชอุปกรณทําใหอากาศบริสุทธิ? (Air - purifying respirator) พรอมหนากากแบบเต็มหน? (gas mask) ซึ่งมี canister สําหรับปองกันไอ
ระ?หยของสารอินทรีย โดยแนะนําใหใชอุปกรณที่มีคา APF. = 50 หรือใหใชอุปกรณชวยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัว (SCBA) พรอมหนากากแบบเต็มหน? โดยแนะนําใหใชอุปกรณ
ที่มีคา APF. = 50
- ในกรณีที่เกิดเหตุฉุก?ฉิ? หรือการเขาไปสัมผัสกับสารที่ไมทราบชวงความเขมขน หรือการเขาไปในบริ?วณที่มีสภาวะอากาศที่?ป? IDLH : ใหใชอุปกรณชวยหายใจชนิดที่มีถังอากา?
ในตั? (SCBA) พรอมหนากากแบบเต็มหน? ซึ่งมีการทํางานแบบความดันภายใน?ปนบวก ( pressure-demand / positive pressure mode) โดยแนะนําใหใชอุปกรณที่มีคา APF. =
10,000 หรือใหใชอุปกรณสงอากาศสําหรับการหายใจ (Supplied - air respirator) พรอมหนากากแบบเต็มหน? ซึ่งมีการทํางานแบบความดันภายใน?ปนบวก ( pressure-demand /
positive pressure mode) หรือแบบที่ใชการทํางานรวมกันระหวางอุปกรณชวยหายใจชนิดมีถังอากาศในตั? และแบบความดันภายใน?ปนบวก (combination with an auxiliary self-
contained positive-pressure breathing apparatus) โดยแนะนําใหใชอุปกรณที่มีคา APF. = 10,000
- ในกรณีการหลบหนีออกจากสถานการณฉุกเฉิ? : ใหใชอุปกรณทําใหอากาศบริสุทธิ? (Air - purifying respirator) พรอมหนากากแบบเต็มหน? อุปกรณกรองอนุภาพประสิทธิภาพสู?
(HEPA filter) หรือใหใชอุปกรณที่?หมาะสมสําหรับในกรณีการหลบหนีออกจากสถานการณฉุก?ฉินพรอมอุปกรณชวยหายใจชนิดมีถังอากาศในตั? (SCBA) โดยแนะนําใหใชอุปกรณ
ที่มีคา APF. = 50
12. การปฐมพยาบาล (First Aid)
- ถาหายใจ?ขาไปให?คลื่อนยายผูปวยออกไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถาผูปวยหยุดหายใ? ใหชวยผายปอ? ถาผู
หายใจเขาไ? :
ปวยหายใจลําบา? ใหออกซิ?จนชวย นําสงไปพบแพทย?
- ถากลืนหรือกิน?ขาไ? ใหผูปวยดื่มน้ําตามปริมาณมาก หามไมใหนําสิ่งใดเขาปากผูปวยที่หมดสติ นําสงไป
กินหรือกลืนเขาไ? :
พบแพทย?
- ถาสัมผัสถูกผิวหนั? ใหฉีดลางผิวหนังทันทีดวยน้ําและสบูปริมาณมาก ? อยางนอ? 15 นาที พรอมกระพริบ
สัมผัสถูกผิวหนัง :
ตาถี่ๆขณะทําการลา? นําสงไปพบแพทย?
- สัมผัสถูกต? ลางตาโดยทันทีดวยน้ําปริมาณมา? ? อยางนอ? 15 นาที ยก?ปลือกตาขึ้นล? นําสงไปพบแพทย?
สัมผัสถูกต? :
โดยทันที
อื่น ?:
13. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอ? (Environmental Impacts)
- ขอมูลทางนิเวศวิทย? : สิ่งแวดลอมถูกทําลาย?สียหาย ?มื่อรั่วไหลสูดิ?
- สารนี้ระ?หย?หลือความ?ขมขนปานกลางเมื่อรั่วไหลสูดิ?
- สารนี้ไมสามารถคาดไดวาจะสลายตัวทางชีวภาพไดเมื่อรั่วไหลสูดิ?
- สารนี้จะถูกชะลางลงสูน้ําใตดิน ?มื่อรั่วไหลลงสูดิ?
- สารนี้คาดวาจะมีการระเหยอยางรวด?ร็? ?มื่อรั่วไหลสูน้ํา
- สารนี้คาดวาจะมีการสลายตัวไปครึ่งหนึ่ง (half-life) ภายในเวลานอยกว? 1 วั? ?มื่อรั่วไหลสูน้ํา
- สารนี้ไมสามารถคาดไดวาจะสลายตัวทางชีวภาพไดเมื่อรั่วไหลลงสูดิ?
- สารนี้ไมสามารถคาดไดวาจะสะสมสิ่งมีชีวิตได ?มื่อรั่วไหลสูอากา?
- สารนี้จะสลายตัวเหลือความ?ขมขนปานกลางโดยทําปฏิกิริยากับสารไฮดรอกซิ? ?รดิเคิ? ที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีกับแส? ?มื่อรั่วไหลสู
อากา?
- สารนี้คาดวาจะมีการสลายตัวไปครึ่งหนึ่ง (half-life) ภายในเวล? 1-10 วั?
- ความ?ปนพิษตอสิ่งแวดลอม : คาความเขมขนที่ทําใหปลาตาบกวารอยล? 50 (LC50)ภายใ? 96 ชั่วโมงมีคาประมาณ 10-100 มิลลิกรั?
ตอลิต?
สารนี้คาดวาจะ?ปนพิษนอยมากตอสัตวน้ําและพืชน้ํ?
14. การเก็บตัวอยางและวิ?คราะห (Sampling and Analytical)
NMAM NO. : 1003 OSHA NO. : 7
กระดาษกรอง หลอด?ก็บตัวอยา? อิมพิ้นเจอร
วิธีการเก็บตัวอยา? :
ชั่งน้ําหนัก สเปคโตโฟโตมิ?ตอร แกซโครมาโตกราฟฟ? อะตอมมิกแอบซอปชั่น
วิธีการวิเคราะห :
ขอมูลอื่น ? :
- การเก็บตัวอยางใช coconut shell charcoal 100 mg/50 mg
- อัตราไหลสําหรับเก็บตัวอยา? 0.01 ถึ? 0.2 ลิตรตอนาท?
15. การปฎิบัติกรณีฉุกเฉิ? (Emergency Response)
AVERS Guide : 18 DOT Guide : 130

- กรณีฉุกเฉินโปรดใชบริการระบบใหบริการขอมูลการระงับอุบัติภัยจากสาร?คมีทางโทรศัพทหรือสายดว? AVERS ที่หมายเลข
โทรศัพท 1650

- ตองการทราบรายละ?อียด?พิ่ม?ติมโปรดติดต? กองจัดการสารอันตรายและกากของ?สี? กรมควบคุมมลพิษ โท? 0 2298 2447 ,0 2298
245716. ?อกสารอางอิง (Reference)
1. "Chemical Safety Sheet ,Samsom Chemical Publisher ,1991 ,หนา 621"
2. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.US.DHHS ,1990 ,หนา 62"
3. "Lange'S Handbook of Chemistry McGrawHill ,1999 ,หนา 1.139"
4. "Fire Protection Guide to Hazardous Material ,NFPA ,1994 ,หนา 325-25"
5. "ITP. SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials ,1996 ,หนา 730"
6. "สอ?.มาตรฐานสาร?คมีในอากาศและดัชนีวัดทางชีวภาพ ,นําอักษรการพิมพ ,2543 ,หนา 23"
7. "http://www.cdc.gov/NIOSH ,CISC Card. ,0642"
8. "Firefighter 's Hazardous Materials Reference Book ,1997 ,หนา 185"
9." ACGIH. 2000 TLVs and BEIs Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents ,and
Biological Exposure Indices. Ohio.,2000 ,หนา 22"
10. Source of Ignition หนา81"
11. "อื่น ?"http://chemtrack.trf.or.th"
พัฒนาโปรแกรมและรวบรวมขอมูลโดย คณะวิศวกรรมศาสตร? สถาบัน?ทคโนโลยีพระจอม?กลาพระนคร?หนือ

หากมีขอสงสัยหรือขอ?สนอแนะโปรดติดตอ

กองจัดการสารอันตรายและกากของ?สี? กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท : 0 2298 2447, 0 2298 2457
โทรสาร : 0 2298 2451
E-Mail : dbase_c@pcd.go.th

Search    ENTER KEYWORD
ALL Chemical Property And Toxicity Analysis PAGES IN THIS GROUP
NAMECAS
msds_dupont_com---PEN_09004a2f806a2ceb.asp 31-78-6 75-45-6 75-37-6 2837-89-0
msds_dupont_com---PEN_09004a2f806a2e87.asp 31-78-6 76-16-4 75-46-7
msds_dupont_com---PEN_09004a2f806a2e9c.asp 420-46-2 354-33-6 811-97-2
msds_dupont_com---PEN_09004a2f806a2eb3.asp 31-78-6 354-33-6 75-45-6 74-98-6
msds_dupont_com---PEN_09004a2f806a2ebd.asp 31-78-6 354-33-6 420-46-2
msds_dupont_com---PEN_09004a2f806a2ee2.asp 31-78-6 811-97-2
msds_dupont_com---PEN_09004a2f806a2ef5.asp 31-78-6 354-33-6 75-10-5
msds_dupont_com---PEN_09004a2f806a2fa3.asp 31-78-6 811-97-2 76-19-7 75-28-5
msds_dupont_com---PEN_09004a2f806a2fae.asp 31-78-6 75-45-6 75-37-6 2837-89-0
msds_dupont_com---PEN_09004a2f806a2ff8.asp 31-78-6 306-83-2
msds_dupont_com---PEN_09004a2f806a3017.asp 31-78-6 75-45-6 354-33-6 74-98-6
msds_dupont_com---PEN_09004a2f806a3060.asp 31-78-6 811-97-2
msds_dupont_com---PEN_09004a2f806a31c1.asp 31-78-6 75-10-5 354-33-6 811-97-2
msds_dupont_com---PEN_09004a2f806a321f.asp 31-78-6 75-45-6 354-33-6 420-46-2
msds_dupont_com---PEN_09004a2f806a3255.asp 690-39-1
msds_dupont_com---PEN_09004a2f806a32bd.asp 31-78-6 2837-89-0
msds_dupont_com---PEN_09004a2f806a443a.asp 31-78-6 811-97-2 354-33-6 106-97-8
msds_dupont_com---PEN_09004a2f806a4481.asp 31-78-6 75-45-6 76-19-7 74-98-6
msds_dupont_com---PEN_09004a358016e159.asp 31-78-6 811-97-2 431-89-0
msds_dupont_com---PEN_09004a358016e162.asp 31-78-6 354-33-6 76-19-7 74-98-6
msds_dupont_com---PEN_09004a358016e1be.asp 31-78-6 75-45-6 76-19-7 74-98-6
msds_dupont_com---PEN_09004a358016e1c1.asp 31-78-6 811-97-2 354-33-6 75-28-5
msds_dupont_com---PEN_09004a358035088e.asp 67-68-5
msds_fmc_com---100000014765-MSDS_US-E.asp 18-62-6
msds_gov_ve---fluinfo.asp N/A
msds_johnsondiversey_at---P90050CHITC-01_TASKI_Sprint_Antibac.asp N/A
msds_kpgraphics_com---Tote_Return_Program_081407.asp N/A
MSDS_Lead_Solder_US_24Mar06.asp 7440-31-5 7439-92-1 7440-36-0 7440-50-8 7440-22-4 7440-69-9 7440-66-6
msds_orica_com---shess-en-cds-030-000000002480.asp 2855-13-2 100-51-6 90-72-2
msds_pcd_go_th---24.asp 033-00-1 108-90-7
msds_xh1_lilly_com---Tylan_Injection.asp 1401-69-0 57-55-6 100-51-6 7732-18-5
mudmasterdrilling_com---Calcium_Carbonate_All_Types_MSDS.asp 471-34-1
mudmaster_ca---Lime_Processed_MSDS.asp 1305-78-8
mylabonline_com---04741749190.asp N/A
nacalai_com---42V-41500-1.asp N/A
nacalai_com---42V-42500-1.asp N/A
nacalai_co_jp---42V-41100-1.asp N/A
nachursalpine_com---8-0-0-8_LIQUICAL_MSDS.asp N/A
nanomechanics_pratt_duke_edu---Benzyl_acrylate.asp 2495-35-4 133-00-9
nanomechanics_pratt_duke_edu---Sodium_hydroxide_1N.asp 1310-73-2 7732-18-5
nanoprobes_com---1102A_MSDS.asp N/A
nanoprobes_com---1102_MSDS.asp N/A
nanoprobes_com---2001_MSDS.asp N/A
nanoprobes_com---2010_MSDS.asp N/A
nanoprobes_com---2011_MSDS.asp N/A
nanoprobes_com---2012_MSDS.asp N/A
nanoprobes_com---2016_MSDS.asp N/A
nanoprobes_com---2018_MSDS.asp N/A
nanoprobes_com---2020A_MSDS.asp N/A
nanoprobes_com---2020S_MSDS.asp N/A

Free MSDS Search ( Providing 250,000+ Material Properties )
Chemcas.com | Ads link:todaystock.net