Search    ENTER KEYWORD
MSDS Material Safety Data Sheet
CAS

N/A

File Name: innotrac_fi---hcg.msds.se.asp
SĂ„KERHETSDATABLAD                                        Datum: 26.01.2005
Innotrac Aio! hCG+β kit

1. NAMNET PĂ… PRODUKTEN OCH FĂ–RETAGET
1.1 Namnet på ämnet eller preparatet:
Produktnamn: Innotrac Aio! hCG+β kit
Produktkod: 114-0010
1.2 Namnet på företaget:
Tillverkare: Innotrac Diagnostics Oy
Address: Kalevantie 25
Postnummer: FI-20520 Turku, Finland
Telefonnummer: + 358-2-2784000
Telefax: + 358-2-2784001
LY kod: FI 1032053-4
1.3 Telefonnummer för nödsituationer:
Giftinformationscentralen: 08-331231
1.4 Information om utländsk manufaktör: Inga

2. SAMMANSĂ„TTNING/Ă„MNENAS KLASSIFIERING
2.1 BESKRIVNING: Produkten bestĂĄr av 10 analytpennor och 1 kalibratorpenna packade i aluminium folie
med silica gel som adsorbent. Analytpennorna innehĂĄller 12 analytspecifika provkoppar och
kalibratorpennorna innehĂĄller 3 analytspecifika provkoppar och 9 kalibratorprovkoppar med kemiska
ämnen i torreagens form.
2.2 Farliga ämnen:
2.2.1 CAS 2.2.2 2.2.3 2.2.4 Varningssymbol, R-klassifiering eller
nummer eller Ingrediensens Koncentration annan information
annan kod namn


2.2.5 Ingrediensernas kemiska namn (CAS nummer: namn) Konfidentiellt
2.2.6 Annan information:
Produkten innehåller reagens tillverkade från humanspecifik vävnad. Behandla alla patientprover som
potentiellt infekterat material. Varje serum/plasma donorenhet som använts till denna produkt har testats
med en FDA godkännd metod och funnits negativa mot HBsAg och antikroppar mot HIV-1/2, HCV och
HIV-1 Ag. Fast dessa metoder är mycket noggranna, garanteras inte att alla infekterade enheter
detekterats. Emedan ingen känd metod helt kan utesluta hepatit B virus, hepatit C virus, human
immunodeficiency virus (HIV) eller andra infektiva ämnen bör alla produkter innehållande material av
humant ursprung behandlas som potentiellt infektivt och hanteras med samma åtgärder som används vid
hantering av patientprov. Var vänlig och följ publikationen utgiven av U.S. Department of Health and
Human Services "Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories" eller nĂĄgon annan lokal eller
nationell bestämmelse.
Innotrac Aio! hCG+β kit (114-0010) består av:
- 10 analytpennor för 120 bestämningar
- 1 kalibratorpenna för justering av kalibrering

Produkten innehåller inte farliga ämnen i raporterbara mängder (natriumazid < 0.1%).

3. FARLIGA EGENSKAPER

4. FĂ–RSTA HJĂ„LPEN
4.1 Speciella instruktioner: Alla rekomenderade åtgärder för behandling av produkter av blodursprung bör
följas.
4.2 Inandning: -
4.3 Kontakt med huden: -
4.4 Kontakt med ögonen: -
4.5 Förtäring: -
4.6 Information för läkare eller andra personer vid första hjälpen: -


Page 1/4
SĂ„KERHETSDATABLAD Datum: 26.01.2005
Innotrac Aio! hCG+β kit

5. Ă…TGĂ„RDER VID BRAND
5.1 Brandsläckningsmedel: vatten, skum, CO2
5.2 Brandsläckningsmedel som inte bör användas av säkerhetsskäl: -
5.3 Speciella exponeringsrisker: -
5.4 Särskild skyddsutrustning för brandpersonal: -
5.5 Andra instruktioner: -

6. Ă…TGĂ„RDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLĂ„PP
6.1 Personliga skyddsåtgärder: -
6.2 Miljömässiga försiktighetsåtgärder: -
6.3 Rengöringsmetoder: -
6.4 Andra instruktioner: -

7. HANTERING OCH LAGRING
7.1 Hantering:
Produkten innehåller reagens tillverkade från humanspecifik vävnad. Behandla alla patientprover som
potentiellt infekterat material. Alla rekomenderade åtgärder för behandling av produkter av vävnads- eller
blodursprung bör följas. Var vänlig och följ publikationen utgiven av U.S. Department of Health and
Human Services "Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories" eller nĂĄgon annan lokal eller
nationell bestämmelse.
7.2 Förvaring: Förvaras vid +2 � +8ºC. Produktens utgångsdatum finns angivet på förpackningen. Se till att
aluminium folien hålls tätt förslutet.

8. BEGRĂ„NSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSĂ…TGĂ„RDER
8.1 Tekniska gränsvärden för exponeringen: -
8.2 Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen: -
8.3 Personlig skyddsutrustning:
8.3.1 Speciella instruktioner för hygieniska åtgärder: -
8.3.2 Andningsskydd: -
8.3.3 Handskar: -
8.3.4 Ă–gonskydd: -
8.3.5 Hudskydd: -

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
9.1 Fysikaliskt tillstånd, färg och lukt: färglös, luktlös reagens i fastform i provkopp
9.2 pH: -
9.3 Information om förändringar I fysikaliska tillståndet:
9.3.1 Kokpunkt: -
9.3.2 Smältpunkt: -
9.3.3 Sönderfallstemperatur: -
9.4 Flampunkt: -
9.5 Flambarhet (fast/gas): -
9.6 Självflambarhet: -
9.7 Explosiva egenskaper: -
9.8 Explosionsgränser:
a) nedre:-
b) övre: -
9.9 Oxididerande egenskaper: -
9.10 Ă…ngtryck: -
9.11 Relativ densitet: -
9.12 Löslighet:
a) vattenlöslighet: provkopparnas reagens vattenlösligt
b) fettlöslighet: -
9.13 Fördelningskoefficient (för ingredienser): -
9.14 Viskositet: -
9.15 Annan information: -

Page 2/4
SĂ„KERHETSDATABLAD Datum: 26.01.2005
Innotrac Aio! hCG+β kit

10. STABILITET OCH REAKTIVITET
10.1 Förhållanden som bör undvikas: -
10.2 Ämnen som bör undvikas: -
10.3 Farliga sönderfallsprodukter: -

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
11.1 Akut giftighet: Provkopparna innehĂĄller natriumazid <0.1% efter tillsats av buffert.
11.2 Irritation och korroderbarhet: -
11.3 Sensibilisering: -
11.4 Subakut, subkronisk och förlängd giftighet: -
11.5 Empirisk data om giftighet för människor: -
11.6 Annan information över hälsoskador: -

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION
12.1 Persistens i omgivningen:
12.1.1 Biologisk nedbrytbarhet: -
12.1.2 Kemisk nedbrytbarhet: -
12.2 Bioackumulerbarhet: -
12.3 Mobilitet: -
12.4 Toxikologiska effekter hos organismer:
12.4.1 Vatten giftighet: -
12.4.2 Annan giftighet: -
12.5 Annan information: -

13. AVFALLSHANTERING
Avfall måste bortskaffas i enlighet med lokal miljölag.

14. TRANSPORTINFORMATION
14.1 UN nummer: -
14.2 Förpackningsgrupp: -
14.3 Landtransport:
14.3.1 Transport klass: -
14.3.2 Risk kod: -
14.3.3 Officiell transportbenämning: -
14.3.4 Annan information: -
14.4 Havstransport:
14.4.1 IMDG klass: -
14.4.2 Korrekt tekniskt namn: -
14.4.3 Annan information: -
14.5 Flygtransport:
14.5.1 IDAO/IATA class: -
14.5.2 Korrekt tekniskt namn: -
14.5.3 Annan information: Inga speciella transport bestämmelser för denna produkt.

15. GĂ„LLANDE BESTĂ„MMELSER
15.1 Farosymboler:
15.1.1 Farosymbolens kod och indikationer om fara: -
15.1.2 Ingrediensernas namn angivna i varningssymbolen: -
15.1.3 R-fraser: -
15.1.4 S-fraser: -
15.1.5 Speciella bestämmelser gällande vissa preparat: -
15.2 Nationella föreskrifter: -
Page 3/4
SĂ„KERHETSDATABLAD Datum: 26.01.2005
Innotrac Aio! hCG+β kit

16. ANNAN INFORMATION
16.1 Användningsområde:
16.1.1 I textform:
Produkten är producerad för in vitro diagnostisk användning. Användning för kvantitativ bestämning med
Innotrac Aio! Immunoanalysatorn av hCG och hCGb frĂĄn human EDTA blod, EDTA plasma, litium heparin
blod, litium heparin plasma och serum prov för tidig detektion av graviditet.
16.1.2 Koder för användningsområde: -
SIC1: KT1:
SIC2: KT2:
SIC3: KT3:
SIC4: KT4:
SIC (TOL) � Standard industriell klassifikation
KT � Desired effect of the chemical
16.2 Användningsinstruktioner: Se instruktioner angivna av tillverkaren
16.3 Annan information:
Så vitt vi vet är informationen i detta dokument riktig, men utan att påstå att allting inkluderats och skall
därför användas endast som rådgivande information. Innotrac Diagnostics Oy bör inte anses ansvarig för
skador resulterade frĂĄn behandling eller kontakt med produkten.
16.4 Tilläggsinformation kan fås från: Tillverkaren
16.5 Informationen som användts i säkerhetsdatabladet härstammar från:
Tillverkaren

Orsaken till konfidentiell information
Page 4/4

Search    ENTER KEYWORD
ALL Chemical Property And Toxicity Analysis PAGES IN THIS GROUP
NAMECAS
hp_com---pcgreenlabel.asp N/A
hp_com---supcode.asp N/A
hse_gov_uk---indg353.asp N/A
Hurricane.asp 111-76-2
hycorbiomedical_com---87155.asp 9002-88-4
hycorbiomedical_com---MSDS_01_07_Kova_Trol-2006-Abnormal.asp 13746-66-2 151-50-8 28-29-4
hycorbiomedical_com---Msds_030.05-substrate.asp 22-38-4 28-32-5 28-45-6
hycorbiomedical_com---MSDS_031_05-allergen_disc.asp 28-32-5 28-45-6
hycorbiomedical_com---MSDS_048_03-HYTEC_Calibrators.asp 28-32-5 28-45-6
hycorbiomedical_net---MSDS_03.03-LiquaTrol.asp 13746-66-2 151-50-8 28-29-4 28836-03-5
hycordiagnostics_com---MSDS_050_04_IgE_sample_diluent.asp 28-32-5 28-45-6
hycordx_com---MSDS_01.05-KovaTrol.asp 13746-66-2 151-50-8 28-29-4
hycordx_com---MSDS_03_04-LiquaTrol.asp 13746-66-2 151-50-8 28-29-4 28836-03-5
hydro-gardens_com---Calcium_Nitrate.asp 15245-12-2
hyvac_com---Flushing_Oil_MSDS.asp 64741-88-4
iaq-usa_com---Shockwave_MSDS.asp 7732-18-5 68391-01-5 68956-79-6 9016-45-9 497-19-8 64-02-8
ibex_ca---50-013_ChonAC_rec_sucrose_5_10IUmL_Rev00_Jul05.asp 9047-57-8
ifa_hawaii_edu---Nickel_Alloys.asp N/A
iftkorea_co_kr---GetekFR4PrepregMSDSDecember2006Final.asp 65997-17-3 80-05-7 37-41-4 85-68-7 84-74-2
igcl_com---MSDS.asp N/A
igs_nigc_ir---M-SF-233.asp N/A
iko_com---1511MsdscInsulIkothermCrc.asp N/A
iko_com---1911MsdscInsulIkothermHr.asp N/A
image_snapon_com---blpbc18_blpbc24_blpbc30_blpbc36.asp N/A
image_snapon_com---blpgss1462npa.asp N/A
image_snapon_com---blpptss3822.asp N/A
image_snapon_com---btqs500_btqs600_btqshd400_btqs1000npa.asp N/A
image_snapon_com---cj9180npa.asp N/A
image_snapon_com---exdms48npa.asp N/A
image_snapon_com---fsdr_fsdr9pk.asp N/A
image_snapon_com---glove301_glove302.asp N/A
image_snapon_com---imdm390.asp N/A
image_snapon_com---lbuk3_lbuk3pk.asp N/A
image_snapon_com---ldtsp4.asp N/A
image_snapon_com---stsm18e.asp N/A
image_snapon_com---torch6.asp N/A
image_snapon_com---uim2lt.asp N/A
imaging_mallinckrodt_com---Gallium_Citrate.asp 41183-64-6 7647-14-5 100-51-6 6132-04-3 7732-18-5
immcodiagnostics_com---M1027K.asp N/A
industrialbolt_com---BrakePartsCleanerII.asp 110-54-3 64-17-5 124-38-9 67-56-1
industrialbolt_com---ChokeCarbCleaner.asp 108-88-3 67-56-1 67-64-1 124-38-9
innotrac_fi---ddimer.msds.en.asp N/A
innotrac_fi---hcg.msds.se.asp N/A
innotrac_fi---msds.gr.Buffer.concentrate.asp 10035-04-8 78491-02-8 6381-92-6 7365-45-9 9005-64-5
innotrac_fi---troponin.msds.en.asp N/A
innovationinks_ca---msds.asp 64742-46-7 61789-52-4 8030-70-4
inovadx_com---508509.asp 7664-93-9 7732-18-5
interferonsource_com---MSDS4004_Human-IFN_Omega_ELISA_kit.asp 55965-84-9
invitrogen_com---11668.asp N/A
invivogen_com---MSDS_EKLPS.asp 20-01-0 23-09-0

Free MSDS Search ( Providing 250,000+ Material Properties )
Chemcas.com | Ads link:todaystock.net